Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a preto Vám v tomto texte vysvetlíme, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri našej podnikateľskej činnosti.

Spoločnosť ARAVA s.r.o., so sídlom Na bráne 10, Žilina 010 01; IČO: 51 177 153; zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo 68791/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

V našej spoločnosti pôsobí kontaktná osoba v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje:

e-mail info@aravashop.sk tel. č.+421 949 315 218

KATAGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Osoby konajúce v mene obchodných partnerov, zákazníci, zamestnanci a uchádzači o zamestnanie.

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Medzi bežné osobné údaje, ktoré nám ako dotknutá osoba poskytnete na daný účel v pozícii osoby konajúcej v mene obchodného partnera alebo klienta, patria meno, priezvisko, pracovná pozícia, e-mail a telefónne číslo.

Ako zákazník nám poskytnete bežné osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie Vašej objednávky.

Od uchádzača o zamestnanie spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje a iné osobné údaje v rozsahu zaslanom v profesijnom životopise, prípadne ďalšie údaje potrebné pre dosiahnutie účelu spracúvania.

Pri zamestnancoch Prevádzkovateľa dochádza k spracúvania bežných a osobitných kategórií osobných údajov. Okrem zamestnanca prichádzajú do úvahy ako dotknuté aj rodinní príslušníci zamestnanca, ak sa ich údaje spracúvajú v súvislosti s realizovanými pracovnoprávnymi vzťahmi.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci účelu, na ktorý nám ich poskytujete. Medzi účely spracúvania patrí:

 • plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov,
 • výberové konanie,
 • marketing (zasielanie newslettera – informovanie Klienta o nových produktoch a službách alebo o ich zmenách),
 • uzatvorenie záväzkových vzťahov (predaj našich produktov),
 • účtovné a daňové účely,
 • personalistika a mzdy,
 • štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu,
 • využitie kontaktného formulára na webstránke Prevádzkovateľa,

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto zákonných dôvodov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; v prípade neposkytnutia osobných údajov spoločnosť nemôže s vami uzatvoriť zmluvný vzťah;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;

Prevádzkovateľ môže spracúvať vaše osobné údaje aj bez vášho súhlasu vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na akademický účel, umelecký účel alebo literárny účel (§ 78 ods. 1 Zákona) alebo ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti (§ 78 ods. 2 Zákona); to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel Prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ spracúva osobitné kategórie osobných údajov fyzických osôb v zmysle § 16 ods. 2 písm. b) Zákona –  spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby.

Na tomto právnom základe je možné spracúvať osobitné kategórie osobných údajov zamestnanca bez jeho súhlasu ako napríklad výsledky posúdenia zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti na prácu. Informáciu o tom, či je/nie je zamestnanec zdravotne alebo psychicky spôsobilý na výkon práce umožňuje zamestnávateľovi v tomto rozsahu spracúvať § 41 ods. 2 Zákonníka práce. Subjekt, ktorý vykonáva posúdenie zdravotnej, či psychickej spôsobilosti na výkon práce, alebo iné posúdenia v rámci preventívneho pracovného lekárstva disponuje samostatným právnym základom spracúvania citlivých osobných údajov dotknutých osôb uvedenom v čl. 9 ods. 2 písm. h) Nariadenia a § 16 ods. 2 písm. h) Zákona.

Pri uchádzačoch o zamestnanie spracúvame osobné údaje na základe § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Pri zákazníkoch spracúvame osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. V tomto prípade ide o uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Vami ako zákazníkom a nami ako predávajúcim.

V prípade, ak nám udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (napr. zasielanie newslettera), tak na tomto právnom základe Vám môžeme zasielať obchodné oznámenia v rozsahu a za podmienok uvedených v súhlase.

DOBA, POČAS KTOREJ SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných Nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu, na ktorú je súhlas udelený. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.

V prípadoch, kedy v súlade s Nariadením alebo Zákonom Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje bez vášho súhlasu a na účely tak ako je uvedené vyššie, zlikviduje (vymaže) vaše osobné údaje ihneď po tom, ak už nie je možné využiť osobné údaje na účel, na ktorý boli získané, pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.).

Pri využívaní našich kontaktných formulárov budú Vaše osobné údaje spracúvané do doby zodpovedania dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

Predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórii osobných údajov:

 • životopisy po skončení výberového konania,
 • ostatné osobné údaje súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom, mzdové, účtovné, daňové a iné doklady budeme spracúvať po dobu určenú zákonom. Po uplynutí tejto doby budú vymazané,
 • účtovné doklady, ako napr. faktúry vystavené Prevádzkovateľom sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

Pri určovaní lehôt uchovávania osobných údajov sa riadime Zákonom, Nariadením a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, atď.)

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté oprávneným osobám v zmysle príslušných právnych predpisov, ako sú napríklad  súdy, okresné úrady, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, notári, audítori prípadne pri určitých kategóriách dotknutých osôb (napr. zamestnanci) osobné údaje budú poskytnuté Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, správcovi dane.

Prevádzkovateľ ďalej môže poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa. V zmysle toho sme uzatvorili zmluvy o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovateľmi, na základe ktorých je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Medzi sprostredkovateľov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje patria spoločnosti, ktoré pre nás externe vykonávajú spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, prípadne iné spoločnosti s ktorými spolupracujeme.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Nariadenie charakterizuje spracúvanie údajov ako “profilovanie”, ak zahŕňa:

 • automatizované spracovanie osobných údajov
 • používanie týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci svojej činnosti prevádzkovateľa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Nižšie uvádzame práva, ktoré Vám zo Zákona a Nariadenia ako dotknutej osobe prináležia.

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za podmienok stanovených v Zákone a Nariadení. Ide napríklad o prípady ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Prevádzkovateľ nie je povinný pristúpiť k výmazu osobných údajov fyzickej osoby, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, za podmienok stanovených v Zákone.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 1. sa osobné údaje spracúvajú  na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na právnom základe spracúvania na nevyhnutné plnenie účelu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, vrátane profilovania, ak:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu môžete zaslať Prevádzkovateľovi na horeuvedené kontaktné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.